§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
Serwis Auto Przetarg - strona internetowa www.autoprzetarg.pl, na której przeprowadzane są licytacje on-line przez Auto Przetarg.
Przedmiot sprzedaży – oznacza używane środki trwałe, w tym pojazdy, maszyny i urządzenia.
Licytacja on-line - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez Uczestnika aukcji na dany Przedmiot sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Sprzedawca – Paweł Owczarek Auto Przetarg lub inny przedsiębiorca, który zlecił Pawłowi Owczarkowi Auto Przetarg sprzedaż przedmiotu stanowiącego jego własność.
Cena wywoławcza – cena Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się licytacja online. Informacja o sprzedaży w cenach NETTO, BRUTTO, umowa sprzedaży zawarta jest w opisie każdej aukcji.
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez Auto Przetarg,  która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w procesie rejestracji otrzymała login, umożliwiający udział w  licytacji online na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Rejestracja – procedura zakładania konta
Auto Przetarg – Pawel Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Owczarek Auto Przetarg z siedzibą ul. S. Batorego 27/129 w Warszawie.


§ 2. Warunki uczestnictwa

1.      Warunkiem uczestnictwa w licytacji on-line jest zarejestrowanie się Uczestnika w Serwisie internetowym poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie treści Regulaminu. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie rejestracji na stronie Serwisu Auto Przetarg jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
2.      Uczestnikiem Licytacji może być tylko osoba posiadająca konto poczty elektronicznej.
3.      Uczestnikiem Licytacji może być tylko osoba pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
4.      Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta licytacyjnego w Serwisie Auto Przetarg. Zabrania się korzystania z kont licytacyjnych innych Uczestników jak również odstępowania swojego konta innym osobom.
5.      Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno konto licytacyjne. Stwierdzenie przez Sprzedawcę, że Uczestnik posiada więcej niż jedno konto licytacyjne spowoduje zablokowanie posiadanych przez niego kont.
6.      Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Serwisu Auto Przetarg. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postepowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.

 
§ 3 Rejestracja
 

1.      Celem rejestracji Uczestnik będący osobą fizyczną zobowiązana jest wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce „Osoba fizyczna”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska,  adresu do korespondencji, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu i hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online.
2.      Celem rejestracji Uczestnik  będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący w zakładce „Firma”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, imienia i nazwiska przedsiębiorcy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online.
3.      Celem rejestracji Uczestnik będący osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zobowiązana jest do  wypełnienia formularza znajdującego się w zakładce „Firma”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, numeru KRS, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online. W przypadku konta Firma aktywacja konta nastąpi po pozytywnym zweryfikowaniu danych.
4.      Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych. Niedopełnienie tego obowiązku obciąża jedynie Uczestnika.
5.      Z chwilą poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego na wskazany adres Email zostanie przesłany link aktywacyjny.
6.      Aktywacja konta Uczestnika nastąpi z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny.

 
§ 4. Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem licytacji jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie, ul. S. Batorego 27/129.
2.     Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika  w Serwisie Auto Przetarg, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość brania udziału w licytacjach online organizowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem.
3.     W przypadku Uczestników, którzy złożyli zwycięska ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane do przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży. W takim wypadku przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę w ramach umowy powierzenia danych, przedsiębiorcy, który zlecił Sprzedawcy wystawienie Przedmiotu sprzedaży na licytacji online.
4.     Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
5.     Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie Auto Przetarg pozwalającego Uczestnikowi na udział w licytacji online.
6.     Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
§ 5. Przedmiot sprzedaży.

1.     Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży zostanie opublikowana w Serwisie Auto Przetarg i będzie zawierała opis, zdjęcia  Przedmiotu sprzedaży, wskazanie miejsca przechowania Przedmiotu sprzedaży, termin rozpoczęcia licytacji online, termin zakończenia licytacji online jak również cenę wywoławczą a w przypadku licytacji online z ceną minimalną również cenę minimalną.
2.     Sprzedawca oświadcza, iż informacje opublikowane w Serwisie Auto Przetarg, dotyczące Przedmiotu sprzedaży zamieszczone w Serwisie Auto Przetarg nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, mają charakter wyłącznie poglądowy.  Opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Przedmiotu sprzedaży nie będą stanowić wiążącego dla Uczestnika i Sprzedawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu sprzedaży, dokonane przez Uczestnika na podstawie opublikowanych w Serwisie Auto Przetarg materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu sprzedaży, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez Serwis Auto Przetarg są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży.
3.     Sprzedawca gwarantuje możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, kompletności wyposażenia oraz dokumentacji technicznej i serwisowej Przedmiotu sprzedaży, przed złożeniem oferty kupna.
4.     Brak zapoznania się przez Uczestnika ze stanem technicznym, kompletnością wyposażenia oraz dokumentacja techniczną i serwisową Przedmiotu sprzedaży, a także brak możliwości uruchomienia Przedmiotu sprzedaży, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Uczestnika względem Sprzedawcy, prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży lub żądania obniżenia ceny Przedmiotu sprzedaży.
5.     Złożenie oferty kupna jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Uczestnik zapoznał się ze stanem technicznym, kompletnością wyposażenia oraz dokumentacją techniczną i serwisową Przedmiotu sprzedaży, a w każdym przypadku akceptuje je bezwarunkowo.

 
§ 6. Przebieg licytacji online

1.     Licytacja online odbywa się w terminie wskazanym w informacji o Przedmiocie sprzedaży w Serwisie Auto Przetarg.
2.     Przystąpienie do licytacji online następuje poprzez złożenia za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, po zalogowaniu Uczestnika, oferty zakupu.
3.     Każda oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania licytacji online jest wiążąca i nie może być cofnięta.
4.     Oferta złożona w toku licytacji online przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik licytacji online złożył korzystniejszą ofertę zakupu.
5.     Kwota postąpienia, tj. kwota o jaką wzrasta wartość kolejnego przebicie podczas licytacji, wynosi 2% wartości ostatniej złożonej oferty.
6.     Ofertą zwycięską jest najwyższa oferta zakupu złożona w czasie trwania aukcji.
7.     Licytacja online  jest automatycznie przedłużana na równo 2 minuty, jeżeli oferta zostanie złożona w czasie krótszym niż 2 minuty przed zakończeniem licytacji.
8.     Istnieje możliwość wprowadzenia „automatu”. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej ceny maksymalnej w polu „Twoja maksymalna oferta:” Oferty innych użytkowników będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia oferty niższej od ustawionej w automacie.
9.     Uczestnik, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zakupu zostanie poinformowany drogą Email przez Sprzedawcę o zawarciu umowy wraz z informacją o terminie i sposobie zapłaty ceny, a także sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży.
10.  Przedmiot sprzedaży stanowi własność Sprzedawcy do momentu zapłaty całości ceny zakupu.
11.  Własność Przedmiotu sprzedaży przechodzi na Uczestnika, który złożył zwycięską ofertę z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro formie.

 
§ 7. Przebieg licytacji online z ceną minimalną.
 

1.     Licytacja online może mieć formę szczególną -licytacji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży pod warunkiem, iż złożona przez Uczestnika oferta zakupu opiewającej na cenę równa lub wyższą od ustalonej przez Sprzedawcę ceny minimalnej.
2.     Licytacja online z ceną minimalną jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej aż do momentu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników licytacji oferty cenowej równej lub wyższej niż cena minimalna.
3.     Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników licytacji.
4.     Oferty zakupu niższe od ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku licytacji.
5.     W przypadku nie wyłonienia w toku  licytacji nabywcy Przedmiotu sprzedaży w konsekwencji nie osiągnięcia ceny minimalnej, oferty zakupu niższe niż cena minimalna wiążą Uczestników po zakończeniu licytacji jeszcze przez 3 dni. W tym terminie Sprzedawca może dokonać wyboru ofert zakupu niższej niż cena minimalna złożonej przez jednego z Uczestników albo skierować Przedmiot sprzedaży ponownie do sprzedaży.
6.     Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-5 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do licytacji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 
 
§ 8. Przebieg licytacji online z ceną KUP TERAZ.
 

1.     Licytacja online może mieć formę szczególną - licytacji z ceną KUP TERAZ, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży przed zakończeniem regulaminowego czasu aukcji.
2.     Licytacja online z ceną KUP TERAZ jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „KUP TERAZ” wraz z podaną ceną, wyświetlanej pod tytułem danej licytacji w liście aukcji.
3.     Wysokość ceny KUP TERAZ jest wyższa od ceny wywołania i jest widoczna dla Uczestników licytacji.
4.     W przypadku złożenia przez jednego z Użytkowników oferty KUP TERAZ aukcja kończy się przed regulaminowym czasem z wynikiem sprzedaży dla danego Użytkownika za cenę sprzedaży KUP TERAZ.
5.     Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-4 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do licytacji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 
§ 9. Cena i odbiór Przedmiotu sprzedaży.
 

1.     Ceny publikowane przez Sprzedawcę są cenami wyrażonymi w złotym polskim. Uczestnicy są zobowiązani składa oferty zakupu również w wartościach wyrażonych w złotym polskim. Informacja o sprzedaży w cenach NETTO, BRUTTO, umowa sprzedaży zawarta jest w opisie każdej aukcji.
2.     Cena zakupu nie zawiera kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik, który uzyskał przybicie dokona odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania Przedmiotu sprzedaży w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu licytacji ponoszone są wyłącznie przez Uczestnika, któremu udzielono przybicia, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy.
3.     Uczestnik, który złożył zwycięską ofertę, zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie i na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro forma, która zostanie przekazana Uczestnikowi w drodze Email po zakończenia licytacji.
4.     Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Ceny nabycia.
5.     Jeżeli Nabywca nie uiści Ceny nabycia w terminie określonym w fakturze pro forma, uznaje się że umowa nie została zawarta i Sprzedawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem sprzedaży, ponadto Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
6.     Uczestnik, który nie uiścił ceny nabycia w terminie wskazanym w fakturze pro formie  będzie  zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w kwocie 2 000,00 złotych.
7.     Wydanie Przedmiotu sprzedaży Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty Ceny nabycia.
8.     Uczestnik licytacji jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży z miejsca przechowania wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny nabycia.
9.     Brak odbioru przez Uczestnika licytacji Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w pkt 8 powyżej, powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 40,00 zł/netto dziennie. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi przez Sprzedawcę po uiszczeniu dodatkowej opłaty za jego przechowanie uiszczonej na rzecz Przechowawcy.

 
§10. Dodatkowe informacje dla Nabywców będących konsumentami
 

1.     Za konsumenta uważa się osobę fizyczną (nabywcę) dokonującą z Sprzedawcą, którym jest Auto Przetarg czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.     Nabywca będący konsumentem może skontaktować się z Auto Przetarg pod numerem telefonu 604 241 110, 885 244 111.
3.     Nabywca będący konsumentem dokonuje odbioru Przedmiotu sprzedaży na własny koszt, osobiście z miejsca przechowania znajdującego się w Warszawie, przy ul. Zatorze 1.
4.     Reklamacje związane z Przedmiotem sprzedaży Nabywca będący konsumentem może składać w formie pisemnej na adres 02-852 Warszawa, ul. Zatorze 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Auto Przetarg niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.
5.     Auto Przetarg nie udziela gwarancji na Przedmiot sprzedaży, chyba że informacja o istnieniu i treści gwarancji została zamieszczona w informacji o Przedmiocie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie Auto Przetarg.
6.     Nabywca będący konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Przedmiotu sprzedaży w posiadanie przez Konsument. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej, Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Auto Przetarg ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Przedmiotu sprzedaży. Auto Przetarg może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Przedmiotu sprzedaży. Auto Przetarg dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Nabywca będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu rzeczy.
Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu sprzedaży będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
§ 11. Postanowienia końcowe.
 

1.     Do czasu zakończenia licytacji online Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować licytację.
2.     Sprzedawca oświadcza, iż wystawiane w Serwisie Auto Przetarg Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy ani Auto Przetarg, chyba że w opisie licytacji wyraźnie inaczej zaznaczono.
3.     Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi, w chwili złożenia oferty zakupu Uczestnik zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia z tego powodu Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na licytacji Przedmiotów.
4.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niezamierzone, przypadkowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Auto Przetarg wynikające z przyczyn technicznych lub pomyłkowe zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji.
5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu Auto Przetarg. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Auto Przetarg  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że licytacje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 
Załącznik do Regulaminu

Polityka prywatności

W mojej firmie dane osobowe klientów oraz użytkowników serwisu podlegają ochronie. Przywiązuję dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na mojej stronie internetowej.
Właścicielem i administratorem danych osobowych serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.autoprzetarg.pl jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. S. Batorego 127/29, adres do korespondencji Warszawa (02-852) ul. Zatorze 1, zwany dalej administratorem. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@autoprzetarg.pl lub pisemnie na adres do korespondencji.
Jako administrator danych osobowych prowadzę operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.
Wyznaczyłem inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym administratora danych.
Jakie dane przetwarzamy?

  1. Przetwarzamy dane osobowe, które podajecie Państwo i pozostawiacie w ramach korzystania z usług świadczonych przez administratora. Są to przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia konta, jak również wzięcia udziału w licytacji internetowej i przeprowadzenia transakcji nabycia, które zostały podane w formularzu rejestrowym.
 
  1. Przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po mojej stronie internetowej w tzw. plikach cookies.
 
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych ?
– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jesteście stroną  w przedmiocie świadczonej przez administratora danych usługi polegającej na założeniu konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej oraz przeprowadzenia transakcji nabycia przedmiotu licytacji. Umowa to, w naszym przypadku Regulamin usługi - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem  wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- przetwarzanie Państwa danych osobowych, jako osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Uczestników będącymi m.in. spółkami w przedmiocie zawarcia i wykonywania umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w sprawie wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawierania i wykonywania umów z Uczestnikami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania Uczestników (m.in. spółek), możliwość kontaktowania się z reprezentantami Uczestników w związku z wykonywaniem umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z świadczona usługą - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu, w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analizowania i udoskonalania usługi - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu oferowania Pani/Panu przez nas naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu uzyskania finansowania, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu nabycia przedmiotu licytacji, stanowiącego własność innego podmiotu niż administrator, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe ?
- w przypadku założenia konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej, kiedy Pani/Pani nie nabyliście żadnego przedmiotu licytacji  - przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania.
- w przypadku naruszenia przez Panią/Pana Regulaminu – przez okres 2 lat od stwierdzenia naruszenia, dla celów zabezpieczenia informacji o nałożonej blokadzie na konto.
- w przypadku zawarcie umowy nabycia przedmiotu licytacji do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
- w przypadku marketingu własnego administratora do czas zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 
Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędnych do świadczenia usługi na Państwa rzecz uniemożliwia ich świadczenie.
 
Odbiorcy Państwa Danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom, dla których Pani/ Pan wyrazili zgodę na udostępnienie danych.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawców usługi IT, kurierom, kancelarii prawnej – przy czym takie podmioty dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
- prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).  Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy zgłosić żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe wymagając sprostowania należy w „Moje konto” w FORMULARZU ZMIANY DANYCH umieścić prawidłowe dane i po zatwierdzeniu zmiany, zostaną one niezwłocznie zmienione.
 
- prawo do usunięcia danych;
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo żądać ich usunięcia. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy wybrać USUŃ KONTO w zakładce „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- ograniczenie przetwarzania danych;
Możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przetwarzania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań a jednocześnie nie chcą Państwo, żeby dane zostały usunięte. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- prawo do wniesienia sprzeciwu;
Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 
W szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skorzystać z formularza „Zgody” w zakładce „Moje konto”, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusz przepisy prawa.
 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięcie.

 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 
Profilowanie
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
„Cookies”
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Państwa i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Państwa, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • umożliwiają korzystanie z mojej usługi – uwierzytelniające pliki cookies;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Państwa. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać moja strona w Państwa przeglądarce.
Proszę pamiętać o tym, że gdy korzystasz z jednego komputera z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu administratora, do którego jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj.

Certyfikat SSL
Dla bezpieczeństwa Państwa danych na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY